Vedtægter for Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening

Vedtægter
for
Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening

§ 1.
Navn og hjemsted

Stk. 1. Den almennyttige ideelle forenings navn er Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

§ 2.
Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage forhold, der kan have almenvelgørende betydning for beboerne i Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup og nærliggende byer.
 

Stk. 2. Foreningen skal styrke sammenholdet i området ved at være platform for gennemførelse af aktiviteter, der tilgodeser individet såvel som behovet for socialt sammenværd på tværs af aldersgrupper og interesser. De enkelte aktiviteter varetages på vegne af bestyrelsen af en række underudvalg, der kan være permanente eller midlertidige afhængige af formål.

Stk. 3. Foreningen udvikler og varetager driften af det fysiske Hvidbjerg Aktivitetshus, som er lokalområdets fælles samlingssted. Aktivitetshuset er rammesættende for fællesskabet i lokalområdet. I samarbejde med øvrige foreninger, institutioner, borgere og andre samarbejdspartnere sikrer foreningen, at der er attraktive og fleksible inde- og udefaciliteter, som rummer idræts- og kulturaktiviteter, der henvender sig til alle borgere.

Stk. 4. Foreningens varetager medlemmers interesser med hensyn til rekreativ udnyttelse af ”Den gamle Grusgrav” på matrikel nr. 19 ap, Hvidbjerg By, Hvidbjerg samt 19 ag Hvidbjerg By, Hvidbjerg. Vedligeholdelse af området foregår efter nærmere aftale med Skive Kommune, der ejer arealet.

Stk. 5. Foreningen skal være udviklingsorienteret både i forhold til den fysiske byudvikling som den personlige udvikling for alle alderstrin. Sidstnævnte bør efterstræbes ved tiltrækning af undervisningstilbud, kurser og events.

Stk. 6. Foreningen skal være det naturlige sted, hvor Skive Kommune, ny tilflyttere, borgerforeninger og andre eksterne kan henvende sig, hvis de ønsker information om eller kontakt til ressourcer i lokalområdet.

Stk. 7. Foreningen skal til enhver tid gøre alt for at tegne lokalområdet udadtil, så andre bliver opmærksomme på områdets kvaliteter og ressourcer.

Stk. 8.Foreningen er ansvarlig for opdatering af og indholdet på foreningens hjemmeside www.hvidbjergborgerforening.dk. + foreningens Facebook side. Begge sider skal i videst muligt omfang anvendes til opnåelse af ovenstående formål.

§ 3.
Medlemskab og kontingent

Stk. 1. Foreningens primære medlemmer er personer bosat indenfor Brøndum og Hvidbjerg sogne.

Stk. 2. Første medlemskab tilbydes snarest efter personernes tilflytning, når bestyrelsesmedlemmerne byder tilflytterne velkomne med en buket blomster.

Stk. 3. Første års medlemskab for personer bosat indenfor Brøndum og Hvidbjerg sogne er gratis og regnes for den periode, der resterer mellem to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 4. Fuld medlemsret indtræder ved betaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis, uanset om det er udfyldt medlemskort eller kontooversigt.

Stk. 5. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves senest tre måneder efter bestyrelsens konstituering. Kontingentet opkræves ved kontant betaling, indbetaling via girokort, MobilePay eller lignende.

Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage eksklusion af medlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Eksklusionsadgang forudsætter, at medlemmet ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen eller i øvrigt modarbejder foreningens formål. Bestyrelsen bestemmer tillige en tidsperiode for eksklusionen. Et ekskluderet medlem eller husstand kan få prøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling, som det første punkt efter dirigentvalget på dagsordenen.

§ 4.
Støtte eller udlodning til enkeltpersoner

Stk. 1. Formålet med Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening er at være til gavn for almenvellet, hvorfor der ikke på noget tidspunkt kan ske begunstigelse af enkeltpersoner i form af tilskud eller rabatter, som sparer den enkelte for udgifter.

Stk. 2. Desuden kan der ej heller ske udlodning, som vil kunne tilføre enkeltpersoner økonomisk gevinst.

§ 5.
Hæftelse

Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening hæfter alene med foreningens formue. Det påhviler ikke det enkelte medlem eller medlem af bestyrelsen nogen form for personlig hæftelse.

§6.
Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved på foreningens hjemmeside, nyhedsmails samt øvrige tilknyttede elektroniske formidlingsplatforme.

Stk. 4. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside forud for afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

Stk. 6. Alle medlemmer med gyldigt medlemskort er stemmeberettigede og kan opstille til bestyrelsen.

Stk. 7. Ekskluderede medlemmer samt medlemmer i restance for kontingentbetaling har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 8. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer med undtagelse dog § 6 stk. 13. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Stk. 9 . Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1)            Valg af dirigent og referent

2)            Formandens beretning

3)            Godkendelse af regnskab

4)            Behandling af indkomne forslag

5)            Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6)            Valg til bestyrelsen

7)            Valg af suppleanter til bestyrelsen

8)            Valg af revisorer og revisorsuppleant

9)            Eventuelt

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 20 medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme vis som den ordinære generalforsamling.

Stk. 12. Fremsættes krav om ekstraordinær generalforsamling af medlemmer, skal generalforsamlingen afholdes 21. dage efter, at kravet er fremsat overfor bestyrelsen.

Stk. 13. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 14. Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 15. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 7.
Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og sekretær. Det står bestyrelsen frit for, om kassereren vælges fra bestyrelsen eller denne er ekstern.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. Bestyrelsen opkræver kontingent jf. foreningens rutelister.

Stk. 5. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen blandt myndige personer bosat indenfor Brøndum og Hvidbjerg sogne. I ulige år er 2 medlemmer på valg og i lige år 3. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 6. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 8, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 9. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes frafald næstformanden.

Stk. 10. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 11. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Disse refererer til bestyrelsen.

Stk. 12. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og aktiver.

§ 8.
Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et lokalt og anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Stk. 4. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

Stk. 5. Revisorerne vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§9.
Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved køb, pantsætning eller salg af fastejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der kan meddeles enkelte personer prokura.

§ 10.
Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling med minimum 14 dages mellemrum.

Stk.2. Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

Stk. 3. I det tilfælde at foreningen opløses, og hvor der ikke sker fusion med en anden lignende forening, et enkelt samlingssted eller andet lignende almennyttigt formål, stilles evt. overskydende midler til rådighed for almenvelgørende formål i lokalområdet.

Stk. 4. Det er den opløsende generalforsamling, der fastsætter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne. Udlodning til foreningens medlemmer eller til goder forbeholdt disse kan ikke forekomme.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt på Brøndum-Hvidbjerg Skole den 6. maj 2019

 
Dirigent Anders Rask
  
Referent Hans Kolding